Mały artysta. Przedszkole rozwijające twórców

Autor: Lidia Mikołajczyk

Podstawa prawna:
– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.)
Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna
Program innowacyjny zostanie przeprowadzony w Publicznym Przedszkolu im. Jasia
i Małgosiu w Przygodzicach.
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w roku szkolnym 2014/2015 wśród wszystkich grup wiekowych w przedszkolu.
Materiały do prowadzenia zajęć będą pochodzić z zasobów własnych przedszkola.
Innowacja opiera się na zwróceniu większej uwagi na twórczość artystyczną (taniec, muzyka, recytacja, różne formy plastyczne) najmłodszych w pierwszym etapie edukacyjnym. Działania te związane będą z udziałem przedszkolaków w życiu kulturalnym i artystycznym.
Wiek przedszkolny to najlepszy okres na podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka. Poprzez zabiegi metodyczne i odpowiednio planowaną organizację można to rozwinąć. Okres przedszkolny wiąże się z intensywnym rozwojem wyobraźni, fantazji
i twórczego myślenia. Wraz z dorastaniem dzieci właściwości te powoli zanikają. Dzieci przestają być tak ekspresywne.
Innowacja pedagogiczna wiązać się będzie z organizacją i udziałem w konkursach
o tematyce artystycznej, zarówno wewnątrzprzedszkolnych, jak i zewnątrzprzedszkolnych: na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. Najmłodsi swoje umiejętności prezentować będą przed społecznością lokalną: przedstawienia teatralne, montaże słowno-muzyczne, wystawy prac plastycznych, udział w uroczystościach lokalnych (dożynki, jasełka, majówka, Dni Babci i Dziadka, festyny rodzinne). Ważnym elementem innowacji będzie zapraszanie do przedszkola lokalnych artystów. W przedszkolu prowadzone będą dodatkowe zajęcia, podczas których dzieci rozwijać będą mogły swoje umiejętności taneczne, muzyczne artystyczne i plastyczne.
Dzieci w oddziale przedszkolnym odczuwają silną potrzebę tworzenia i obcowania ze sztuką. Ekspresja dziecięca w przedszkolu jest bardzo naturalna. Organizacja zadań artystycznych wpływa na wszechstronny rozwój dziecka – na wszystkie jego zmysły.
To także forma poznania samego siebie oraz środowiska zewnętrznego. Twórczość daje dziecku wiele radości. Z wiekiem twórczość dziecięca zostaje ograniczona.
Ważnym elementem innowacji będzie zacieśnienie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz z Publiczną Biblioteką w Przygodzicach. W tych centrach organizowane będą wystawy prac dzieci.
Przedszkole posiada dobrą bazę związaną z podjęciem innowacji. Stanowi ją odpowiednia kadra pedagogiczna posiadająca wiedzę z licznych warsztatów i kursów artystycznych. Od lat prowadzone są kółka taneczne i plastyczne.
Innowacja przyczyni się także do lepszej współpracy przedszkola z rodzicami i innymi przedszkolami z terenu gminy.

OPIS ZASAD INNOWACJI
Innowacja bazuje w oczywisty sposób na zapisach z podstawy programowej:
– 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
– 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przed-miotów),
a także improwizuje ją ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni
i architekturą wnętrz).
Artystyczne wytwory dziecięcej działalności rzadko kiedy wychodzą poza mury przedszkola. Celem innowacji jest promocja dziecięcej twórczości w środowisku lokalnym poprzez wystawy, przedstawienia teatralne, festiwale muzyczne. Działanie to wpisuje się udział dziecka w życie kulturalne. Z drugiej strony do przedszkola zapraszani będą także artyści, którzy artystyczne umiejętności rozwijać będą u dzieci. Przedszkole stanie się miejscem odkrycia małych talentów.

CELE INNOWACJI:

1. Rozwijanie podstawowych gałęzi artystycznych w środowisku przedszkolnym.
2. Kontakt ze środowiskiem artystycznym regionu.
3. Ugruntowanie podstawowej wiedzy artystycznej.
4. Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez pracę z narzędziami artystycznymi.
5. Poznanie zasad powstawania tekstów kultury.
6. Zapoznanie się z ofertą kulturalną regionu.
7. Organizacja wycieczek do galerii, teatrów, wystaw.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Głównym celem innowacji jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej, teatralnej i tanecznej:
– odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
– eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka:
plastyka, muzyka, taniec (ruch), drama i teatr;
– nabywanie umiejętności poprzez działanie;
– wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
– organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami
sztuki: malarstwo, muzyka, ruch, taniec i teatr;
– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką;
– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;
– dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką oraz wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości;
– kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.
W wyniku realizacji innowacji dzieci powinny:
– poznać swoje indywidualne preferencje artystyczne,
– poznać piękno i estetyzm sztuki,
– analizować i interpretować teksty kultury na określonym poziomie( np. użycie kolorów),
– omawiać teksty kultury przy pomocy swojego słownictwa,
– odwiedzić miejsca związane z działalnością artystyczna,
– uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu,
– poznać bogactwo emocji związanych z ,,przeżywaniem sztuki”,
– prezentować wytwory swojej działalności przed szeroką publicznością.
ZASADY INNOWACJ:
Program realizowany będzie na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. Zajęcia warsztaty obejmować będą zagadnienia dotyczące:
– teatru – cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Ich celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na scenie. Ważnym elementem jest także uczestnictwo dzieci w przedstawieniach teatralnych z udziałem profesjonalnych aktorów. Grupy teatralne będą zapraszane do przedszkola, dzieci uczestniczyć będą
w wyjazdach do teatru.
– plastyki – ta część programu w całości poświęcona jest twórczej aktywności plastycznej dziecka. Podczas działań o charakterze plastycznym zorganizowanych pod kierunkiem swojego nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dziecko uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe
i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię. Zawarte w tej części treści uwzględniają stopień rozwoju sprawności manualnych i stopień rozwoju plastycznego dzieci oraz umożliwiając im poznawanie języka sztuki plastycznej.
– muzyki – to część w całości poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka. W tym obszarze skupiono się przede wszystkim na rozwoju wokalnych umiejętności dzieci. Przedszkole zaprosi także na spotkania artystów-muzyków. Muzyka towarzyszyć będzie także innym formom artystycznym: np. zajęciom plastycznym.
– tańca – ta część poświęcona zostanie rozwojowi rytmiki w przedszkolu. Dzieci poznają między innymi narodowe tańce. Wykorzystane zostaną tutaj tańce grupowe i w parach. Taniec bezpośrednio wiąże się z ruchem, przez co wpłynie to pozytywnie na zaspokojenie potrzeby ruchu.
EFEKT KOŃCOWY DLA UCZNIA:
Innowacja ma na celu harmonijny rozwój dziecka. Jej realizację wpłynie na:
– wzbogacenie słownictwa o tematyce artystycznej używanego przez dzieci,
– rozwój form komunikacji grupie,
– rozwój psycho-ruchowy i manualny,
– docenienie trudu włożone w wytwory kulturalne,
– rozwój wszystkich zmysłów,
– wystawy,
– przedstawienie teatralne,
– konkurs piosenki,
– występ taneczny.
METODY PRACY:
Realizując innowację nie wolno zapominać o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna dominować w zajęciach o charakterze artystycznym i dlatego wskazane jest stosowanie następujących form pracy z dziećmi:
zabawy twórcze;
zabawy inscenizowane;
zabawy ruchowe;
zabawy przy muzyce;
wycieczki;
spotkania z artystami;
konkursy;
uroczystości;
wystawy.
EWALUACJA PROGRAMU
Podczas trwania cyklu przeprowadzane będą konkursy i quizy zwiane z szeroko pojętą sztuką. Przeprowadzony zostanie wywiad z dziećmi oraz debata realizatorów dotycząca programu oraz ankieta wśród rodziców.
Narzędzia ewaluacji:
– ankieta dla rodziców.
– konkursy,
– quizy,
– wystawy,
– debata realizatorów,
– rozmowy z dziećmi.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze