INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Przedszkolak w świecie wartości ”

Autor: Arleta Maroszek

logo-400x4002   

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

INNOWACJA METODYCZNA „Przedszkolak w świecie wartości”

 

Autor: Arleta Maroszek

Typ innowacji: metodyczna

Data realizacji: 10.2020 – 06.2021

Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Czas realizacji oraz zasięg: Innowacja realizowana będzie w roku 2020/2021 we wszystkich grupach wiekowych

Podstawa prawna:

Motywacja:

,,Największą wartością w życiu  nie jest to, co uda Ci się zdobyć. Największą wartością w życiu jest to kim się stajesz.’’

                                                                                                                                  Jim Rohn

                           Motywacją wprowadzenia innowacji jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko sposobu funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych kontaktach z innymi. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i domu rodzinnego pozwolą ukształtować  osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i  stosuje je w codziennym życiu

OPIS INNOWACJI

I. Główne założenia innowacji:

Innowacja posłuży wprowadzeniu dziecka w świat wartości takich jak: zdrowie, bezpieczeństwo, piękno, miłość, dobro, prawda. Pokaże, jak dbać o zdrowie, bezpieczeństwo, piękno i estetykę, Nauczy, jak szanować innych ludzi, jak zdobywać przyjaciół, jak rozwijać szlachetne strony charakteru. Pomoże odkryć  własne możliwości dzieci oraz pozwoli zrozumieć, kim człowiek powinien ,,być’’, aby naprawdę mógł zrealizować siebie. Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Będzie realizowany podczas całodniowego pobytu dziecka w przedszkolu. Podczas realizacji innowacji będą wykorzystywane różnorodne formy i metody pracy z dziećmi oraz nowoczesne środki multimedialne.

I. Cele:

Cel główny:

 • Odkrywanie i promowanie pożądanych wartości takich, jak: zdrowie ,bezpieczeństwo, piękno, miłość, dobro, prawda ; rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym.

 Cele szczegółowe:

 • uczenie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech charakteru
 • ocena postępowania bohaterów literackich, głównie bajek, baśni
 • uświadamianie, że negatywne zachowania nie są społecznie akceptowane
 • wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach
 • podawanie wzorów do naśladowania
 • zapoznanie z wyrażeniem „dobre uczynki” i zachęcanie do ich czynienia
 • odnoszenie się do dzieci i dorosłych z uczuciem miłości, troskliwości, opiekuńczości, życzliwości, serdeczności, szacunku, poszanowania ich godności
 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • zachęcanie do wyrażania specyficznych, indywidualnych upodobań dziecięcych w ocenianiu elementów rzeczywistości, bez narzucania własnego punktu widzenia, aczkolwiek wskazywania subiektywnego pojęcia „brzydoty” (to, co podoba się tobie, nie musi podobać się innym i odwrotnie)
 • uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi , wykorzystanie ich różnorodności

  III. Procedury osiągnięcia celów:

Zdrowie, bezpieczeństwo, dobro, prawda, miłość, piękno i inne jeszcze wartości to wartości uniwersalne. Każdy z nas kieruje się w życiu jakimś systemem wartości. Zazwyczaj pragniemy przekazać go naszym dzieciom, pokazać jego dobro i znaczenie. Zasadniczą sprawą jest, aby dziecko nie tylko przyswoiło sobie wiedzę o określonych wartościach i normach, ale by przyjęło je, jako kryterium własnego postępowania. Poniższe działania będą elementem wspomagającym, służącym wykreowaniu osobowości dziecka już na poziomie wieku przedszkolnego.

1.Słuchanie i analiza literatury dziecięcej pokazującej dobro i zło.

2.Odszukiwanie w słuchanych utworach uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, miłość, prawda.

3.Swobodne zabawy dzieci w teatr inspirowane literaturą dziecięcą( cały okres innowacji)- wykorzystanie rekwizytów: pacynek, masek, strojów.

4.Oglądanie bajek, baśni i filmów edukacyjnych tematycznie związanych z wprowadzaną wartością.

5.Ocenianie zachowań bohaterów, stosowanie określeń; bohater pozytywny, bohater negatywny.

6.Wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych inspirowanych wysłuchanymi utworami.

7.Tworzenie książeczek dotyczących znanych bajek, baśni składających się z obrazków.

8.Zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wynikiem zmieniających się pór roku.

9.Konkursy plastyczne: – ,,Odbicie duszy, zwierciadło serca- baśniowy portret w ramie zamknięty’’, ,,Piękno w czterech porach roku”…

10.Przygotowanie przedstawienia teatralnego ,,Przedszkolaki- przedszkolakom- uczniom’’ na temat kształconej wartości.

11.Spotkanie z teatrem- udział w przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola.

12.Uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące (wizualizacja, personifikacja).

13.Rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych np. burza mózgów, dokończ zdanie itp.

14.Zabawy z elementem treningu twórczości :,,Piękno’’, ,,Dobro’’- wymyślanie skojarzeń do słowa, dokonanie wyboru przedmiotów związanych z podanymi słowami.

IV.Spodziewane efekty:

Efektem wprowadzenia innowacji będzie  dostrzeżenie zmian zachodzących w dziecku w związku z kształconymi wartościami.

Dziecko:

 • Przestrzega zasad warunkujących higienę i bezpieczeństwo
 • Zna normy i zasady postępowania obowiązujące w przedszkolu, przestrzega ich
 • Buduje dobre relacje z rówieśnikami
 • Pomaga słabszym i potrzebującym, jest koleżeńskie
 • Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt
 • Nie wyrządza krzywdy innym
 • Akceptuje odmienność innych
 • Jest aktywne, chce poznawać świat
 • Rozbudza ciekawość czytelniczą
 • Ma poczucie więzi rodzinnej, zna swoją tożsamość
 • Szanuje członków swojej rodziny
 • Okazuje swoje uczucia rodzinie
 • Nie kłamie
 • Prezentuje swoje umiejętności na forum grupy, przedszkola
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości

Nauczyciel:

 • Motywuje dziecko do działań, zmian w zachowaniu
 • Akceptuje różnorodność rozwojową każdego dziecka
 • Jest zadowolony z własnych działań wychowawczych, ma dobry kontakt z dzieckiem

Wpływ na przedszkole:

 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Promocja przedszkola w środowisku

V. Metody i formy pracy

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:

– aktywizujące ( wchodzenie w role, uczenie się w zespole, grupie, wizualizacja,

    personifikacja, m. Carla Orffa)

–  praktyczne (pokaz, stymulacja słowna)

– programowe ( z użyciem laptopa, monitora interaktywnego, tablicy interaktywnej)

– eksponujące ( film, sztuka, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

– podające

Metody dostosowujemy do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci.

Formy pracy :

– indywidualna

–  zespołowa

–  grupowa

– współpraca z pozostałymi grupami przedszkolnymi

VI. Ewaluacja i monitoring

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele i losowo wybrani rodzice wypełnią ankietę dotyczącą realizacji celów  innowacji . Założone cele będą monitorowane poprzez zapisy w dokumentacji przedszkolnej oraz zapisy i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola. Wyniki i uwagi zostaną opracowane w formie sprawozdania i przedstawione  na Radzie Pedagogicznej.  Poprzez stronę internetową przedszkola zostanie przedstawione rodzicom podsumowanie realizacji innowacji uwzględniając w nim opisy i zdjęcia.

20201022_101901 -6 20201023_131956 -4 20201023_132637- 2 Image08 Image30 Image31 Image42 IMG_0652 IMG_0655  IMG_0660  IMG_0895 IMG_9031 IMG_9034 IMG_9040 IMG_9059 IMG_9064 IMG_9071 IMG_9126(1) IMG_9175 IMG_9182 IMG_9187  IMG_9190   IMG_9197  IMG_9204 IMG_9211 IMG_9239(1) IMG_9245(1) IMG_9261 IMG_9263 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9414 IMG_9415 IMG_9417 IMG_9420 IMG_9421  IMG_9429 IMG_9443 IMG_9446 IMG_9457 IMG_9474 IMG_9494  IMG_9546 IMG_9887

241664817_807275123297767_5845661878996709642_n 241676844_4426277124107314_6671358641009640381_n 241694445_248283880635646_7432208094021541568_n IMG_4167 IMG_4615

500_F_137443609_HmuONJCwMb6seD6CjPbcC2cupPLkJnLR

INNOWACJA METODYCZNA „Przedszkolak w świecie muzyki”

Autor: Daria Remblewska

logo-400x4002   

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

INNOWACJA METODYCZNA „Przedszkolak w świecie muzyki”

 

Autor: Daria Remblewska

Typ innowacji: metodyczna

Data realizacji: 09.2019 – 06.2020

Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Czas realizacji oraz zasięg: Innowacja realizowana będzie w roku 2019/2020 we wszystkich grupach wiekowych

Podstawa prawna:

Motywacja:
„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną

Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,

uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą.” E. Souriau

Rozwój osobowości człowieka rozpoczyna się przede wszystkim w okresie przedszkolnym. Dziecko w tym czasie jest spontaniczne, doświadcza, przeżywa, poznaje otoczenie. Innowacja ta, ma na celu rozbudzenie u dzieci wrażliwości na to co nas otacza. Muzyka w znacznym stopniu wpływa na rozwój dziecka, mianowicie bawi, uczy oraz rozwija. Wpływa ona na sferę emocjonalną, wzbogaca przeżycia, sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, a także przeciwdziała zachowaniom agresywnym. Innowacja ta będzie doskonałym kluczem do realizacji wizji naszego przedszkola promującego aktywną i twórczą postawę dziecka. Z muzyką w przedszkolu mamy kontakt każdego dnia, poprzez utrwalanie piosenek, ale również podczas zabaw, występów artystycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, zespołami ludowymi. Wpływ aktywnego słuchania muzyki klasycznej, daje dzieciom możliwość „odebrania” muzyki za pomocą gestów, mimiki, dramy, grania na instrumentach, rytmizowania.

 

OPIS INNOWACJI

  I.Główne założenia innowacji:

Innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat muzyki. Plan innowacji jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja innowacji będzie odbywać się podczas zajęć dydaktycznych, na zajęciach dodatkowych oraz uroczystościach przedszkolnych. Podczas każdego spotkania będą realizowane różnorodne ćwiczenia i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych oraz będą ukierunkowane na nabywanie zaplanowanych umiejętności. Podczas takich zaplanowanych działań będą się odbywać zabawy muzyczne i teatralne, połączone poprzez treści z różnych obszarów programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą organizowane poprzez wykorzystanie pomocy audiowizualnych, płytoteki zawierającej muzykę różnych stylów, wzbogacenie kącika  muzycznego nie tylko w kupione instrumenty, ale również zrobionych przez dzieci samodzielnie.

  II.Cele:

Cel główny:

 • Rozwój wrażliwości muzycznej u dzieci

Cele szczegółowe:

 • Odróżnianie brzmienia prostych instrumentów perkusyjnych
 • Poznanie i określanie odgłosów otoczenia
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Przyswajanie tekstów piosenek
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
 • Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki
 • Przygotowanie dziecka do roli świadomego odbiorcy
 • Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawy
 • Rozwijanie funkcji odprężająco- relaksującej
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
 • Kształtowanie postawy młodego artysty
 • Współpraca z absolwentami przedszkola

   III.Procedury osiągnięcia celów:

Realizacja innowacji ma za zadanie poszerzyć treści programowe z obszaru muzyki. Dzięki temu można wzbogacić wiedzę dzieci poprzez spotkania z ciekawymi osobami związanych z muzyką.

 • Udział w przeglądach muzycznych
 • Udział w przedstawieniach/uroczystościach przedszkolnych
 • Spotkanie z zespołem BARYCZANKI, zespołem ludowym ZSPiT Przygodzice, Kosynierzy
 • Współpraca z absolwentami przedszkola – zaproszenie do zaprezentowania umiejętności muzycznych, gra na instrumentach
 • Spotkania z osobami związanymi z muzyką, np. DJ-em

    IV.Spodziewane efekty:

Poprzez realizację innowacji podniesie się poziom wiedzy i kompetencji dzieci w zakresie muzyki. Rozwinie się u dzieci spontaniczność oraz wzrośnie poziom kultury odbioru form muzycznych.

Dziecko:

 • Współuczestniczy w organizacji kącika muzycznego poprzez przygotowanie instrumentów z nieużytków
 • Rozwija wrażliwość słuchową, ilustruje utwór muzyczny lub przedstawia wyobrażenia muzyczne dźwiękami wydobywanymi z różnych przedmiotów
 • Improwizuje ruchowo dowolną muzykę
 • Potrafi odzwierciedlić mową ciała swoje wyobrażenia inspirowane muzyką
 • Wykonuje akompaniament do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach
 • Potrafi w ciszy i skupieniu słuchać utworów o charakterze relaksacyjnym
 • Słucha utworów wokalnych lub instrumentalnych (muzyka poważna o różnym tempie, dynamice i nastroju)
 • Uczestniczy w występach artystycznych prezentując swoje umiejętności przed większą publicznością

Nauczyciel:

 • Zachęcenie dzieci do prezentowania swoich umiejętności wokalnych podczas występów artystycznych
 • Wdrażane dzieci do odczuwania przeżyć związanych z muzyką

Wpływ na przedszkole:

 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Promowanie przedszkola w środowisku

 

 1. Metody i formy pracy

Formy pracy w odniesieniu do innowacji dzielimy na :

– indywidualną pracę z dzieckiem

– pracę zespołową

– pracę z całą grupą

– współpracę z pozostałymi grupami przedszkolnymi

– współpraca z absolwentami przedszkola

– spotkania z rodzicami

– uroczystości

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:

– podające

– praktyczne

– problemowe

– eksponujące

– aktywizujące

    VI.Ewaluacja i monitoring

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele każdej z grup przeprowadzą

– ankietę dotyczącą realizacji zamierzonych celów

– rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi,

– rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski na realizację kolejnych innowacji. Cele, które są zawarte w innowacji będą monitorowane poprzez dokumentację w dzienniku każdej z grup, zdjęcia oraz filmy i prezentacje na stronie internetowej. Wyniki oraz uwagi zostaną szczegółowo przedstawione Radzie Pedagogicznej. Rodzice będą mieli wgląd do podsumowania realizacji innowacji również na stronie internetowej, pojawią się opisy oraz zdjęcia.

GABRIELA JEZIERSKA

MARTYNA WNUK

JESIENNY SPACER Z JEŻYKIEM

DEN

PASOWANIE

GMINNY PRZEGLĄD RECYTATORSKI 1

PRZEDSTAWIENIE

DO HYMNU

JASEŁKA

KOLORPIANO

Image102

BAL

SUPERBOHATERKA

BARYCZANKI1 BARYCZANKI2


 

Bez tytułu  

INNOWACJA METODYCZNA „Multimedia w przedszkolu”

Autor: Aneta Radajewska

logo-400x4002   

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

INNOWACJA METODYCZNA „Multimedia w przedszkolu”

 

Autor: Aneta Radajewska

Typ innowacji: metodyczna

Data realizacji: 09.2018 – 06.2019

Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Czas realizacji oraz zasięg: Innowacja realizowana będzie w roku 2018/2019 we wszystkich grupach wiekowych

Podstawa prawna:

Materiały: dywan interaktywny, ekrany multimedialne, rzutnik, globus interaktywny, laptop, programy multimedialne

Motywacja:
„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.” J. Korczak

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek przedszkolny. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji, chcielibyśmy w naszym przedszkolu wykorzystać najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie ekrany multimedialne, dywan interaktywny. Nie ma wątpliwości, że komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań. Multimedia dysponują wieloma funkcjami. Pozwalają dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służą do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Dzięki pracy z tablicą multimedialną, dywanem interaktywnym dzieci będą miały także możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych i eksperymentach. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie, łączą myślenie z ruchem. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe. Multimedia mogą być stosowane na zajęciach dydaktycznych, podczas wprowadzania nowego tematu, jako przerywnik, jako utrwalenie materiału,  podsumowanie zajęć, ewaluacja wiedzy, jako dodatkowe zajęcia dla chętnych, pracaw grupie, indywidualna, zespołowa. Stymulatorem do podjęcia innowacji jest obserwacja rozwoju zainteresowań naszych wychowanków nowymi technologiami. Nowinkami, które wspomagają pracę nauczyciela, ale i ukierunkowują dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

 

OPIS INNOWACJI

  I.Główne założenia innowacji:

Głównym założeniem innowacji jest  podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację metod kształcenia: zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zastosowaniem zestawów multimedialnych; podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w swojej pracy. Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie realizowany w przedszkolu podczas zajęć dydaktycznych; zajęć popołudniowych, zajęciach języka angielskiego, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, zajęciach otwartych. Podczas realizacji innowacji będą wykorzystywane środki dydaktyczne: dywan interaktywny, ekrany multimedialne i laptop; rzutnik; globus interaktywny

  II.Cele:

Cel główny:

 • Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych

Cele szczegółowe:

 • Uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Wyposażenie przedszkolaków w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie takie jak pomysłowość, współdziałanie w zespole, nie zrażanie się trudnościami, wytrwałość;
 • Angażowanie dzieci do realizacji ciekawych, a zarazem nowatorskich ćwiczeń i zabaw
 • Stymulowanie i inicjowanie działań w przedszkolu, które wyzwalają aktywność dziecka, zachęcają do poznawania świata i zdobywania informacji
 • Wspomaganie koncentracji i logicznego myślenia
 • Rozwijanie koncentracji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej
 • Stymulowanie psychomotorycznego rozwoju dziecka
 • Rozwijanie funkcji odprężająco- relaksującej
 • Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne

 

   III.Procedury osiągnięcia celów:

Najważniejszą z zalet korzystania ze sprzętu multimedialnego jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci. Interaktywne zajęcia: są atrakcyjne dla dzieci; zaciekawiają, aktywizują; pozwalają  lepiej zrozumieć świat, pobudzają wyobraźnię. Jednak należy podkreślić, iż ze sprzętu multimedialnego trzeba korzystać w sposób umiarkowany. Oczywiście taki sprzęt nigdy nie zastąpi nauczyciela, który musi ukierunkowywać i dozować ilość czasu spędzonego przy tablicy. Tylko wówczas możemy mówić o pozytywnym wpływie środowiska interaktywnego na rozwój dzieci.

 1. Oglądanie prezentacji multimedialnych, zdjęć, ilustracji, słuchanie piosenek jako element zajęć dydaktycznych.
 2. Wykorzystanie ekranu multimedialnego na zajęciach języka angielskiego- słuchanie piosenek, gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo.
 3. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem dywanu interaktywnego.
 4. Doskonalenie znajomości liter, cyfr z wykorzystaniem programu multimedialnego.
 5. Wykorzystanie ekranu multimedialnego w trakcie spotkań z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym oraz innymi przedstawicielami zawodów.
 6. Zajęcia otwarte z rodzicami.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej z wykorzystaniem ćwiczeń na ekranie multimedialnym.
 8. Zajęcia rewalidacyjne- wspomaganie rozwoju z wykorzystaniem dostępnych programów na ekranie multimedialnym oraz dywanu interaktywnego.
 9. Oglądanie bajek, filmów edukacyjnych korzystając z rzutnika lub ekranu multimedialnego.
 10. Zajęcia wzbogacające wiedzę o kosmosie oraz świecie korzystając z globusa interaktywnego.
 11. Wykorzystanie rzutnika do prezentacji multimedialnych na uroczystościach.

    IV.Spodziewane efekty:

Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody wspierają rozwój intelektualny, fizyczny, ale również społeczny. Warto wykorzystywać je stopniowo  i umiejętnie, integrując je z  innymi obszarami edukacji.

Dziecko:

 • Wie, jak prawidłowo korzystać z technologii multimedialnych
 • Zdobywa wiedzę w sposób kreatywny
 • Rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie
 • Doskonali koordynację ruchową oraz wzrokowo-ruchową
 • Posiada szeroką wiedzę o otaczającym świecie
 • Zna możliwości, ale również zagrożenia płynące z komputera
 • Rozumie potrzebę prawidłowej postawy podczas korzystania z komputera

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje możliwości, jakie dają urządzenia multimedialne
 • Prowadzi zajęcia w sposób ciekawy, pomysłowy

Wpływ na przedszkole:

 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Podniesienie wyników edukacyjnych wychowanków
 • Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

 

  V. Metody i formy pracy

Formy pracy w odniesieniu do innowacji dzielimy na :

– indywidualną pracę z dzieckiem

– pracę zespołową

– pracę z całą grupą

– współpracę z pozostałymi grupami przedszkolnymi

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:

– podające

– praktyczne

– problemowe

– eksponujące

– aktywizujące

– spotkania z rodzicami, przedstawicielami zawodów

– uroczystości

Metody dostosowujemy do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci.

    VI.Ewaluacja i monitoring

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele wypełnią ankietę dotyczącą realizacji zamierzonych w innowacji celów. Założone cele będą monitorowane poprzez zapisy w dokumentacji przedszkolnej, zdjęcia, zapisy na stronie internetowej. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu i przedstawione przed Radą Pedagogiczną.  Poprzez stronę internetową przedszkola zostanie przedstawione rodzicom podsumowanie realizacji innowacji uwzględniając w nim opisy i zdjęcia.

44490727_1974839399482964_877359314883313664_n 53421938_295669524433568_826996756003684352_n

DSC08706

DSC08945


INNOWACJA PEDAGOGICZNA  EDUKACJA PATRIOTYCZNA  „MAŁY PATRIOTA”

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Autorzy: Sabina Modrzyńska, Aneta Radajewska

logo-400x4002

      

Dane dotyczące innowacji:

 1. Nazwa innowacji – ,, Mały patriota”
 2. Rodzaj innowacji – organizacyjno- metodyczna
 3. Data realizacji  – IX -2017r – XII- 2018r.
 4. Adresat innowacji – Dzieci w wieku przedszkolnym
 5. Zakres innowacji – Innowacja ,, Mały patriota” obejmuje zakres edukacji patriotycznej skoordynowanej ze wszystkimi obszarami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizowana będzie w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach przez cały rok szkolny 2017/2018 z możliwością kontynuacji do 31 grudnia 2018 roku. Obejmować będzie w różnym zakresie wszystkie grupy przedszkolne.

Motywacja:

Najwybitniejszy Polak św. Jan Paweł II określił, że patriotyzm to umiłowanie do tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka oraz krajobrazu ojczystego.

Patriotyzm charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.

Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Polska jest wartością, którą powinniśmy kochać i szanować. W kształtowaniu patriotyzmu u dzieci ważne role spełniają: rodzina, przedszkole, szkoła, literatura, obrazy, pieśni i muzyka, wycieczki turystyczno- krajoznawcze, odwiedzanie muzeów, uroczystości państwowe, przedszkolne, poznawanie tradycji, rozmowy. Oddziaływanie na poszczególne osoby w zakresie kształtowania postaw patriotycznych powinno być dostosowane do wieku i stopnia ich dojrzałości.

Największy wpływ na osobowość małego człowieka mają rodzice. To oni wychowują swoje dziecko według własnego systemu wartości. W rodzinnym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról, obowiązków, życzliwości w stosunku do dorosłych, podporządkowywania się poleceniom starszych, a także samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni. Dziecko najpierw w domu rodzinnym dowiaduje się, co stanowi jego Ojczyznę- poznaje piękne góry, morze, miasta, wioski, lasy, pola.. Rodzina budzi w dziecku przywiązanie do Ojczyzny, do swojego otoczenia, uczy dostrzegać jego piękno, czyli kształtuje uczucia, z których w przyszłości może się zrodzić gorący patriotyzm. Można to robić na różne sposoby. Dużo zależy od zaangażowania oraz pomysłowości rodziców. Ważna jest też ich postawa wobec wartości patriotycznych. Jeśli rodzic będzie szanował flagę i inne symbole narodowe, dumnie śpiewał hymn oraz regularnie uczestniczył w państwowych uroczystościach, to dziecko szybko nauczy się naśladować go, ponieważ to rodzice są dla swoich dzieci głównymi wzorami do naśladowania.

Niezwykle istotna rzeczą jest poznawanie języka ojczystego i jego piękna. Czytając wiersze o tematyce patriotycznej, legendy, książki dotyczące historii Polski, poznając bohaterów narodowych , kształtuje się patriotyzm u dzieci.

Następną rolą w kształtowaniu patriotyzmu u naszych wychowanków jest rozwijanie zainteresowań związanych z poznawaniem kraju, w którym żyją. Wycieczki krajoznawcze i turystyczne pozwalają dzieciom poznać najbliższe otoczenie i dany region Polski.

Gdy dziecko będzie nieco starsze i poszerzy się krąg jego zainteresowań, przy rozmaitych okazjach pokazujemy mu mapę polski. Dzięki temu pozna położenie ważniejszych rzek, regionów, góry, morze. Warto zadbać o to, by dziecko nauczyło się znaczenia symboli narodowych, szacunku dla godła Polski, barw państwowych, hymnu narodowego.

Kolejną ważną rzeczą jest zadbanie o udział malucha w patriotycznych wydarzeniach: paradach, przedstawieniach, festynach i koncertach. Uroczystości związane z Świętem Niepodległości, innymi świętami narodowymi, sportowymi, bądź religijnymi pomogą przybliżyć dziecku znaczenie słowa patriotyzm, ojczyzna. To dobra okazja do nauki, ale i przyjemnego spędzania czasu.

W ten sposób małymi kroczkami kształtujemy w dzieciach dumę narodową i świadomość ,,bycia Polakiem”. Obserwowanie z pozoru prostej czynności np. kibicowania polskim sportowcom, pokaże dziecku, że rodzice czynnie uczestniczą w życiu kraju i dobrze mu życzą.

Zapoznanie dzieci z tradycjami i obrzędami naszego narodu pozwala wzbudzić u nich więź z innymi, z regionem. Dzieci uczą się kochać swój kraj poprzez piękno jego przyrody i bogactwo jego kultury, poprzez zapoznanie się z symbolami narodowymi, z hymnem Polski, znakiem Orła Białego, flagą biało- czerwoną, poprzez poznanie herbu miejsca, w którym żyją.

Przedszkole od najmłodszych lat uczy pierwszych postaw i wzorców patriotycznych. Uczy szanować godło państwowe, flagę i język polski. Podczas różnych ważnych uroczystości przedszkolnych i państwowych pokazuje, jak się zachować. Podobnie jak dom rodzinny przedszkole formuje osobowość człowieka. Przedszkolak rozwija się fizycznie, moralnie i duchowo. Uczy się panować nad emocjami, nabywa intelektualne sprawności, dzięki którym lepiej rozumie świat. Kształtuje odpowiednią postawę wobec ludzi i otoczenia. Przedszkole to instytucja oświatowo- wychowawcza mająca ogromny wpływ na kształtowanie postaw ogólnorozwojowych, jak i patriotycznych.

Proponowana innowacja ma służyć pomocą nauczycielom przedszkola w przygotowaniu wychowanków do otworzenia dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza treści wychowania patriotycznego. W realizację celów będzie zaangażowana cała społeczność przedszkolna, rodzice oraz różne instytucje.

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że jego wychowankowie wiedzą ,iż są Polakami i są z tego dumni.

Główne założenia innowacji

Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie tradycji oraz ważnych wydarzeń z historii Polski. Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie realizowany podczas zajęć w przedszkolu i na terenie miejscowości Przygodzice. Realizacja treści polegać będzie na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych. Podczas realizacji wykorzystywane będą środki dydaktyczne stwarzające optymalne, naturalne sytuacje.

Cel główny:

– wzbogacenie wiedzy na temat edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.

Cele szczegółowe:

– poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych

– poznanie historii Święta Niepodległości Polski i Konstytucji Trzeciego Maja

– poznanie prawidłowych zachowań w trakcie słuchania i śpiewania hymnu Polski

– pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych

– kształtowanie szacunku dla własnego państwa

– kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestniczenia w pielęgnowaniu tradycji

– kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej

– rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

– umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych

– oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych

– stwarzanie okazji do uczestnictwa w konkursach o tematyce patriotycznej

 

Procedury osiągnięcia celów

Realizacja innowacji patriotycznej wymaga starannego doboru metod i form pracy. Dzieci zdobywają doświadczenie przede wszystkim poprzez własną działalność i kontakty z innymi ludźmi. Odpowiedni dobór metod i form pracy, właściwe formułowanie zadań oraz motywowanie dziecka do pracy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi jego osobowości.

 1. Prezentacje multimedialne.
 2. Ekspozycja prac plastycznych
 3. Udział w konkursach, przedstawieniach, programach artystycznych.
 4. Spacery po okolicy, poznanie środowiska geograficzno- przyrodniczego
 5. Zwiedzanie miejscowej Chaty Regionalnej- poznanie zgromadzonych zabytków i kultury regionalnej

 

Spodziewane efekty

Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii i teraźniejszości, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.

 

W trakcie innowacji i po jej zakończeniu nastąpi:

– wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę regionu w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym

– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w przedszkolu

– wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej nauczycieli jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury

– upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i rodziców

– wzrost przedsięwzięć edukacyjno- wychowawczych, wystaw, konkursów i innych form upowszechniania edukacji patriotycznej

– wzbogacenie bazy przedszkola- zakup literatury, płyt CD z muzyką patriotyczną, pomoce dydaktyczne o treściach patriotycznych

 

Osiągnięcia dzieci po zakończeniu realizacji innowacji

Podejmowane działania wychowawcze i pedagogiczne zmierzają do tego, by przedszkolak dysponował określonymi umiejętnościami i obiektywnie promował swoją placówkę, miejscowość, region. Chcemy wyposażyć dziecko poprzez edukację patriotyczną w następujące umiejętności.

Dziecko:

– współdziała w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny

– poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i środkach wyrazu artystycznego

– wykazuje od najmłodszych lat zainteresowanie swoim regionem, jego kulturą i historią

– samodzielnie wykonuje prace o tematyce patriotycznej

– prezentuje swoje prace przed społecznością przedszkolną, rodzicami i opiekunami placówki

– jest współorganizatorem uroczystości z okazji Święta Niepodległości i Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja

– bierze czynny udział w wycieczkach w celu poznania historii swojego regionu

– właściwie zachowuje się podczas uroczystości, wizyt w ciekawych miejscach

Dziecko rozumie:

– znaczenie tradycji lokalnej w dobie integracji

– potrzebę odkrywania piękna rodzinnej kultury

– potrzebę ciągłego doskonalenia się

– znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej

Dziecko zna:

– najważniejsze zabytki regionu

– obrzędy i zwyczaje swojego regionu

– legendę na temat powstania państwa polskiego

– symbole narodowe( godło, flaga, hymn Polski)

– właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych

 

Metody i formy pracy

Formy pracy w odniesieniu do innowacji dzielimy na :

– indywidualną pracę z dzieckiem

– pracę zespołową

– pracę z całą grupą

– współpracę z pozostałymi grupami przedszkolnymi

 

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:

– podające

– praktyczne

– problemowe

– eksponujące

– aktywizujące

– programowe- z użyciem komputera

 

Metody dostosowujemy do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci.

 

Różnorodne metody i formy pracy w realizacji innowacji ,, Mały patriota”:

– wycieczki po najbliższej okolicy

– wycieczki krajoznawczo- turystyczne

– wyjścia do placówek związanych z gromadzeniem i eksponowaniem dziedzictwa kulturowego regionu

– formy działalności plastycznej

– formy sceniczne

– konkursy

– Internet i media w edukacji

 

Ewaluacja i monitoring

Dzieci wykonują różne zadania, które na bieżąco są analizowane przez nauczyciela. Na koniec roku szkolnego należy przedstawić sprawozdanie przed Radą Pedagogiczną. Poprzez stronę internetową przedszkola przedstawić rodzicom podsumowanie realizacji innowacji uwzględniając w nim opisy, prace plastyczne dzieci, zdjęcia, dyplomy.

DSC02500DSC02523

 

DSC02559 - KopiaDSC05266

 

Image37P1000311

Image43Image09

P1000286

P1000300P1000291

DSC05271

DSC05269

P1000188

Image39

31564271_1841987059186578_3535003859816546304_n

P1000207


Mały artysta. Przedszkole rozwijające twórców

Autor: Lidia Mikołajczyk

Podstawa prawna:
– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.)
Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna
Program innowacyjny zostanie przeprowadzony w Publicznym Przedszkolu im. Jasia
i Małgosiu w Przygodzicach.
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w roku szkolnym 2014/2015 wśród wszystkich grup wiekowych w przedszkolu.
Materiały do prowadzenia zajęć będą pochodzić z zasobów własnych przedszkola.
Innowacja opiera się na zwróceniu większej uwagi na twórczość artystyczną (taniec, muzyka, recytacja, różne formy plastyczne) najmłodszych w pierwszym etapie edukacyjnym. Działania te związane będą z udziałem przedszkolaków w życiu kulturalnym i artystycznym.
Wiek przedszkolny to najlepszy okres na podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka. Poprzez zabiegi metodyczne i odpowiednio planowaną organizację można to rozwinąć. Okres przedszkolny wiąże się z intensywnym rozwojem wyobraźni, fantazji
i twórczego myślenia. Wraz z dorastaniem dzieci właściwości te powoli zanikają. Dzieci przestają być tak ekspresywne.
Innowacja pedagogiczna wiązać się będzie z organizacją i udziałem w konkursach
o tematyce artystycznej, zarówno wewnątrzprzedszkolnych, jak i zewnątrzprzedszkolnych: na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. Najmłodsi swoje umiejętności prezentować będą przed społecznością lokalną: przedstawienia teatralne, montaże słowno-muzyczne, wystawy prac plastycznych, udział w uroczystościach lokalnych (dożynki, jasełka, majówka, Dni Babci i Dziadka, festyny rodzinne). Ważnym elementem innowacji będzie zapraszanie do przedszkola lokalnych artystów. W przedszkolu prowadzone będą dodatkowe zajęcia, podczas których dzieci rozwijać będą mogły swoje umiejętności taneczne, muzyczne artystyczne i plastyczne.
Dzieci w oddziale przedszkolnym odczuwają silną potrzebę tworzenia i obcowania ze sztuką. Ekspresja dziecięca w przedszkolu jest bardzo naturalna. Organizacja zadań artystycznych wpływa na wszechstronny rozwój dziecka – na wszystkie jego zmysły.
To także forma poznania samego siebie oraz środowiska zewnętrznego. Twórczość daje dziecku wiele radości. Z wiekiem twórczość dziecięca zostaje ograniczona.
Ważnym elementem innowacji będzie zacieśnienie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz z Publiczną Biblioteką w Przygodzicach. W tych centrach organizowane będą wystawy prac dzieci.
Przedszkole posiada dobrą bazę związaną z podjęciem innowacji. Stanowi ją odpowiednia kadra pedagogiczna posiadająca wiedzę z licznych warsztatów i kursów artystycznych. Od lat prowadzone są kółka taneczne i plastyczne.
Innowacja przyczyni się także do lepszej współpracy przedszkola z rodzicami i innymi przedszkolami z terenu gminy.

OPIS ZASAD INNOWACJI
Innowacja bazuje w oczywisty sposób na zapisach z podstawy programowej:
– 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
– 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przed-miotów),
a także improwizuje ją ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni
i architekturą wnętrz).
Artystyczne wytwory dziecięcej działalności rzadko kiedy wychodzą poza mury przedszkola. Celem innowacji jest promocja dziecięcej twórczości w środowisku lokalnym poprzez wystawy, przedstawienia teatralne, festiwale muzyczne. Działanie to wpisuje się udział dziecka w życie kulturalne. Z drugiej strony do przedszkola zapraszani będą także artyści, którzy artystyczne umiejętności rozwijać będą u dzieci. Przedszkole stanie się miejscem odkrycia małych talentów.

CELE INNOWACJI:

1. Rozwijanie podstawowych gałęzi artystycznych w środowisku przedszkolnym.
2. Kontakt ze środowiskiem artystycznym regionu.
3. Ugruntowanie podstawowej wiedzy artystycznej.
4. Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez pracę z narzędziami artystycznymi.
5. Poznanie zasad powstawania tekstów kultury.
6. Zapoznanie się z ofertą kulturalną regionu.
7. Organizacja wycieczek do galerii, teatrów, wystaw.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Głównym celem innowacji jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej, teatralnej i tanecznej:
– odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
– eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka:
plastyka, muzyka, taniec (ruch), drama i teatr;
– nabywanie umiejętności poprzez działanie;
– wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
– organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami
sztuki: malarstwo, muzyka, ruch, taniec i teatr;
– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką;
– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;
– dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką oraz wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości;
– kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.
W wyniku realizacji innowacji dzieci powinny:
– poznać swoje indywidualne preferencje artystyczne,
– poznać piękno i estetyzm sztuki,
– analizować i interpretować teksty kultury na określonym poziomie( np. użycie kolorów),
– omawiać teksty kultury przy pomocy swojego słownictwa,
– odwiedzić miejsca związane z działalnością artystyczna,
– uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu,
– poznać bogactwo emocji związanych z ,,przeżywaniem sztuki”,
– prezentować wytwory swojej działalności przed szeroką publicznością.
ZASADY INNOWACJI:
Program realizowany będzie na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. Zajęcia warsztaty obejmować będą zagadnienia dotyczące:
– teatru – cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Ich celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na scenie. Ważnym elementem jest także uczestnictwo dzieci w przedstawieniach teatralnych z udziałem profesjonalnych aktorów. Grupy teatralne będą zapraszane do przedszkola, dzieci uczestniczyć będą
w wyjazdach do teatru.
– plastyki – ta część programu w całości poświęcona jest twórczej aktywności plastycznej dziecka. Podczas działań o charakterze plastycznym zorganizowanych pod kierunkiem swojego nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dziecko uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe
i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię. Zawarte w tej części treści uwzględniają stopień rozwoju sprawności manualnych i stopień rozwoju plastycznego dzieci oraz umożliwiając im poznawanie języka sztuki plastycznej.
– muzyki – to część w całości poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka. W tym obszarze skupiono się przede wszystkim na rozwoju wokalnych umiejętności dzieci. Przedszkole zaprosi także na spotkania artystów-muzyków. Muzyka towarzyszyć będzie także innym formom artystycznym: np. zajęciom plastycznym.
– tańca – ta część poświęcona zostanie rozwojowi rytmiki w przedszkolu. Dzieci poznają między innymi narodowe tańce. Wykorzystane zostaną tutaj tańce grupowe i w parach. Taniec bezpośrednio wiąże się z ruchem, przez co wpłynie to pozytywnie na zaspokojenie potrzeby ruchu.
EFEKT KOŃCOWY DLA UCZNIA:
Innowacja ma na celu harmonijny rozwój dziecka. Jej realizację wpłynie na:
– wzbogacenie słownictwa o tematyce artystycznej używanego przez dzieci,
– rozwój form komunikacji grupie,
– rozwój psycho-ruchowy i manualny,
– docenienie trudu włożone w wytwory kulturalne,
– rozwój wszystkich zmysłów,
– wystawy,
– przedstawienie teatralne,
– konkurs piosenki,
– występ taneczny.
METODY PRACY:
Realizując innowację nie wolno zapominać o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna dominować w zajęciach o charakterze artystycznym i dlatego wskazane jest stosowanie następujących form pracy z dziećmi:
zabawy twórcze;
zabawy inscenizowane;
zabawy ruchowe;
zabawy przy muzyce;
wycieczki;
spotkania z artystami;
konkursy;
uroczystości;
wystawy.
EWALUACJA PROGRAMU
Podczas trwania cyklu przeprowadzane będą konkursy i quizy zwiane z szeroko pojętą sztuką. Przeprowadzony zostanie wywiad z dziećmi oraz debata realizatorów dotycząca programu oraz ankieta wśród rodziców.
Narzędzia ewaluacji:
– ankieta dla rodziców.
– konkursy,
– quizy,
– wystawy,
– debata realizatorów,
– rozmowy z dziećmi.

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link